New York - Sébastien Grobelny Photography
Manhattan Skyline

Manhattan Skyline

Manhattan skyline shot from Governor's Island in 2013.

manhattanskylinehdrnew york2013photomatix